กฏหมายกับงานก่อสร้าง

กฏหมาย-ก่อสร้าง

Construction Law

กฏหมายกับงานก่อสร้าง

เนื่องจากอาคาร หรือที่อยู่อาศัยเป็นพื้นฐาน 1 ในปัจจัย 4 ของการดำรงชีวิตของมนุษย์ เมื่อประชากรหรือจำนวนมนุษย์มีมากขึ้น จึงมีการก่อสร้างอาคารมากขึ้นเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งหากในการก่อสร้างไม่มีระเบียบหรือกฏเกณฑ์ระเบียบในการควบคุม ก็จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เกิดการไร้ระเบียบของสิ่งก่อสร้าง ชุมชนแออัด เกิดปัญหาชุมชน ดังนั้นเพื่อให้บ้านเมืองเป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย                ” กฏหมาย ” จึงต้องมีการนำมาบังคับใช้และใช้งาน

100

Approved projects

80

Returning customers

3

Award nomination

11

Years of experience

กฏหมายควบคุมอาคาร

กฏหมายควบคุมอาคาร คือ กฏหมายที่ต้องการเพื่อควบคุมการก่อสร้างอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรง มีระบบความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้อาคาร เช่น ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบการระบายอากาศ ฯลฯ มีความเปนระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และมีการจัดการด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ ฯลฯ ที่มา .http://www.thaiengineering.com

SAFETY FIRST
สิ่งสำคัญของการก่อสร้างคือความปลอดภัย

                                SATitphong.w

Contact us

วิศวกรโยธา 

Engineering of Thailand

  • 080-0122284
  • w_sathitphong@hotmail.com
  • Nakhon Ratchasima