การขออนุญาต (ก่อสร้าง-รื้อถอน-ต่อเติม-ดัดแปลง)

ขั้นตอนในการขออนุญาต

1. ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ,  ดัดแปลงอาคาร ,  รื้อถอนอาคาร  (แบบ  ข.1)
2.เมื่อผู้ขออนุญาตได้รับอนุญาตแล้ว  ท่านจะต้องมายื่นขอรับใบอนุญาตดังต่อไปนี้
2.1  ใบแจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง,ดัดแปลง,รื้อถอนอาคาร  ภายใน  45  วัน  นับแต่วันที่ขออนุญาต
2.2  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร , ดัดแปลงอาคารรื้อถอนอาคาร  (แบบ  อ.1)  ให้ท่านไปขอรับใบอนุญาตภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งออกใบอนุญาตไว้  หากประสงค์จะขออนุญาตอีกจะต้องดำเนินการเช่นเดียว  กันกับการขออนุญาตใหม่

หลักฐานประกอบการขออนุญาต

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน  จำนวน  1  ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดินจำนวน  1  ชุด
3. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง  จำนวน  1  ชุด
4. แบบแปลน  ผังบริเวณและรายการประกอบแบบแปลนจำนวน  4  ชุด  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1  รายการประกอบแบบ                                  4.2  แผนที่สังเขป
4.3   รูปแปลนพื้น                                             4.4  รูปด้าน  4  ด้าน
4.5   รูปตัด  2  ด้าน                                          4.6  รูปโครงหลังคา
4.7   รูปแปลนคาน , คานคอดิน,ฐานราก             4.8  รูปขยายส่วนต่าง ๆ  ของโครงสร้าง  (คาน , เสา, ฐานราก)
4.9  รูปแปลนไฟฟ้า , สุขาภิบาล                        4.10  รายการคำนวณ  (กรณีเป็นอาคาร  2  ชั้นขึ้นไป)
5. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน  (กรณีที่เจ้าของอาคารไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินที่อาคารนั้นตั้งอยู่)
6. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน
(กรณีที่อาคารก่อสร้างชิดเขตที่ดินน้อยกว่า  50  ซม.)

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

1.  ใบอนุญาตก่อสร้าง       ฉบับละ  20  บาท
2.  ใบอนุญาตดัดแปลง      ฉบับละ  10  บาท
3.  ใบอนุญาตรื้อถอน         ฉบับละ  10  บาท
4.  ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย  ฉบับละ  10  บาท
5.  ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้  ฉบับละ  20  บาท
6.  ใบรับรอง                        ฉบับละ  10  บาท
7.  ใบแทนใบอนุญาตหรือ  ใบแทนใบรับรอง
ฉบับละ  10  บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *