เอกสารเพื่อขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร

สร้างบ้านใหม่ หรือต่อเติมบ้านต้องขออนุญาตหรือไม่

สร้างบ้านใหม่ หรือ ต่อเติม
การต่อเติมที่เกี่ยวกับโครงสร้างเกินกว่า 5 ตารางเมตร ต้องมีการยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้น ๆ โดยหากพื้นที่ใช้สอยเกิน 150 ตารางเมตร ต้องมี สถาปนิก และวิศวกรรับรอง เพื่อดำเนินการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง


เอกสารที่จะต้องยื่นมีอะไรบ้าง ดังนี้

 1.เอกสารแสดงสิทธิของที่ดิน ส่วนใหญ่มักจะเป็นโฉนดที่ดิน แสดงว่าจะสร้างในที่ดินใด ถ้าผู้ที่จะสร้างบ้านไม่ใช่เจ้าของที่ดิน จะต้องมีหลักฐานการยินยอมให้สร้างในที่ดินนี้ได้
        2.แบบก่อสร้าง จัดเตรียมโดยสถาปนิกและวิศวกร โดยรายละเอียดในแบบก่อสร้างจะต้องแสดงผังบริเวณรวม และแสดงแบบรายละเอียดของชั้นต่างๆ รวมถึงแบบแสดงรูปด้านทุกด้าน แสดงรายละเอียดทั้งหมดของงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม
        3.รายการคำนวณ ของวิศวกรโครงสร้าง เป็นการแสดงว่าอาคารได้ผ่านการออกแบบโดยวิศวกรแล้ว เพื่อให้มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยสำหรับก่อสร้างและใช้งานได้
        4.เอกสารแสดงการมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนในเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง เพราะส่วนมากแล้ว เจ้าของมักจะไม่ได้เป็นผู้ยื่นเรื่องเอง จึงต้องมีเอกสารการมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน
        5.เอกสารแสดงการเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งต้องเป็นวิศวกร และส่วนมากผู้ออกแบบมักจะเซ็นเป็นผู้ควบคุมงานในตอนยื่นขออนุญาตก่อสร้าง และเมื่อใบอนุญาตก่อสร้างออกแล้ว อาจเปลี่ยนวิศวกรผู้ควบคุมงานเป็นผู้อื่นแทนครับ

ที่มา : https://www.home.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *