นักศึกษาโยธาและก่อสร้าง

หลักสูตรออนไลน์ : Learning Online

เหมาะสำหรับนักศึกษาโยธา /ก่อสร้าง  และผู้ที่สนใจ เว็บเพจนี้เป็นการจัดการการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมโยธา ผู้เขียนพยายามรวบรวมความรู้ และหลักสูตรการเรียนออนไลน์ ที่จำเป็นที่เหมาะสำหรับวิศวกร และนักศึกษาก่อสร้างจบใหม่ เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทาง เป็นพื้นฐานความรู้สำหรับต่อยอดขึ้นไป 

Online Classroom ห้องเรียนยุคใหม่
อาจารย์สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า  สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง

” มุ่งมั่น ขยันใส่ใจ พร้อมก้าวทันเทคโนโลยี “

ห้องเรียนออนไลน์ของ อาจารย์สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน อีเมล์  w.sathitphong@hotmail.com

Key Topics and case study.

The World class engineer

My Office Home.

Exercise in My Class Room

วิชากำลังวัสดุ (Strength of Materials) 
วิชาการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ม
SNวิชากการออกแบบระบบสุขาภิบาล

Engineering Math

วิชากลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering of Mathematics 

การออกแบบหลังคาโครงถักเหล็ก(Truss  Roof Steel Design)

Into the class room for student only.

Engineer Learning Room  .

The World class engineer

  • My Office Home.
  • 19 พฤษภาคม 2562 

เทคนิคการประมาณราคาอาคารที่พักอาศัย คสล. 2 ชั้น พร้อม ตารางงานการแบ่งงวดงานเบื้องต้น

  • 26 พฤษภาคม 2562 

การวิเคราะห์ออกแบบอาคารที่พักอาศัย คสล. 2 ชั้น โดยวิธีหน่วยแรงใช้งานสำหรับนักศึกษาจบใหม่

  • 2 มิถุนายน 2562 

เทคนิคการวิเคราะห์แรง และออกแบบโครงถักอย่างง่าย ช่วง span 8-12 เมตร 

  • 19 พฤษภาคม 2562  ลงทะเบียน Click 

เทคนิคการประมาณราคาอาคารที่พักอาศัย คสล. 2 ชั้น พร้อม ตารางงานการแบ่งงวดงานเบื้องต้น

  • 26 พฤษภาคม 2562  ลงทะเบียน Click 

การวิเคราะห์ออกแบบอาคารที่พักอาศัย คสล. 2 ชั้น โดยวิธีหน่วยแรงใช้งานสำหรับนักศึกษาจบใหม่

  • 2 มิถุนายน 2562  ลงทะเบียน Click 

เทคนิคการวิเคราะห์แรง และออกแบบโครงถักอย่างง่าย ช่วง span 8-12 เมตร