รายการคำนวณโครงสร้างตัวอย่างรายการคำนวณโครงสร้างงานวิศวกรรมโยธา

เอกสารรายการคำนวณโครงสร้างงานวิศวกรรม 
ประกอบแบบก่อสร้าง

[  ]  อาคารที่พักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก

[  ]  อาคารหอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

[  ]  อาคารโรงงาน โกดัง 

[  ]  ป้ายโครงสร้างเหล็ก

[  ]  และโครงสร้างงานวิศวกรรมควบคุม ฯลฯ