ห้องเรียนออนไลน์

My Office Home.

เว็ปไซต์ของเรามีหลักสูตรออนไลน์ทางด้านวิศวกรรมโยธาฟรี สำหรับนักศึกษา และผู้ที่สนใจ ที่ต้องการพัฒนาเสริมความรู้ และทักษะด้านการก่อสร้าง และงานโยธา อาทิเช่น การออกแบบอาคาร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก และภาคปฏิบัติ (work shop) ของงานออกแบบ เมื่อได้รับแบบก่อสร้าง สำหรับทำรายการคำนวณ และการประมาณราคางานก่อสร้างสำหรับการทำงานจริง เป็นต้น  โดยวัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็ปไซต์ เพื่อพัฒนาทักษะให้กับผู้ที่สนใจและต้องการพัฒนาความรู้ในด้านการออกแบบและก่อสร้าง โดยการทำด้วยจิตอาสา เพื่อเพื่อนวิศวกรโยธาทุกท่าน หากมีข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ไม่ควรประการใด จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และพร้อมรับการติ ชม จากท่านผู้รู้ทุกท่าน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ขอบพระคุณครับ

ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต (Concrete mixed design)

การเลือกวัสดุในส่วนผสมคอนกรีต และการออกแบบปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีต

การคำนวณค่าคุณสมบัติวัสดุ (Factors of Design)

เทคนิค วิธีการออกแบบ การวิเคราะห์คำนวณ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง

ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต (Concrete mixed design)

การเลือกวัสดุในส่วนผสมคอนกรีต และการออกแบบปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีต

การทำรายการตัดเหล็ก (Bar cut list)

ถอดปริมาณเหล็กโครงสร้าง ทำรายการตัดเหล็กในการก่อสร้าง เบื้องต้น

ความรู้ เทคนิคในงานก่อสร้าง

การเลือกวัสดุในส่วนผสมคอนกรีต และการออกแบบปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีต

ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต (Concrete mixed design)

การเลือกวัสดุในส่วนผสมคอนกรีต และการออกแบบปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีต

ออกแบบคำนวณ อาคารที่พักอาศัย

การเลือกวัสดุในส่วนผสมคอนกรีต และการออกแบบปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีต

ออกแบบอาคารสูง (Building Design)

เทคนิค วิธีการออกแบบ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ประเภทอาคารสูง การวิเคราะห์คำนวณ การแบ่งชนิดองค์อาคาร จัดกลุ่มเพื่อใช้ในการคำนวณและก่อสร้าง

การวางแผนงานก่อสร้าง (Bar Chart)

การเตรียมการ และการวางแผนงานสำหรับการก่อสร้างโดยการใช้ (S-Curve) วางแผนงบประมาณสำหรับการก่อสร้าง

ปั่นจั่นหอสูง (Tower Crane)

ชนิดและการเลือกใช้ปั่นจั่นหอสูง (Tower Crane) ในงานก่อสร้าง หลักการคำนวณฐานรากของปั่นจั่นหอสูง