อาคารสูง (Building)

อาคารสูง high building “อาคารสูง” หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้โดยมีความสูงตั้งแต่ 23.00 เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด อาคารขนาดใหญ่ คือ อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร…

คำนวณค่าคุณสมบัติวัสดุ

ความสัมพันธ์ของกำลังอัดของคอนกรีตก้อนตัวอย่างรูปทรงกระบอกและรูปทรงลูกบาศก์ (ค่ากําลังอัดรูปทรงกระบอก = 0.833 X ค่ากําลังอัดรูปทรงลูกบาศก์)  ลักษณะของตัวอย่างคอนกรีต ลักษณะตัวอย่างคอนกรีตที่นิยมนำมาใช้ในการทดสอบมี 2 ลักษณะ คือ ทรงกระบอก และทรงลูกบาศก์  1. ขนาดทรงกระบอก  15cm x 30 cm 2. ขนาดลูกบาสก์…

การทำรายการตัดเหล็ก (Bar Cut List)

การทำรายการตัดเหล็กBat Cut List Bar Cut List. Bar cut list หรือ Bar cut คือ รายการตัดเหล็ก  ในงานก่อสร้างโดยทั่วไปจำเป็นต้องมีการวางแผนการใช้วัสดุในการก่อสร้าง  ซึ่งการทำรายการตัดเหล็กก็มีส่วนหนึ่งของการทำงาน  โดยรายละเอียดจะประกอบด้วย ชนิด ขนาด จำนวน…

การวางแผนงานก่อสร้าง

การวางแผนงานก่อสร้าง Plan of Construction การทำแผนงานโครงการก่อสร้าง ศึกษาแบบรูปและรายการ แบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย  จัดลำดับของงานย่อย พิจารณาว่า มีงานใดทำก่อน งานใดทำทีหลัง และงานใดทำพร้อมกัน ประมาณเวลาการทำงาน การประมาณเวลาทำงานได้ใกล้เคียงความเป็นจริง การวางแผนงานแบบโครงข่าย วิธีหาเส้นทางวิกฤติ ( critical path method…

ปั่นจั่นหอสูง (Tower Crane)

Tower crane ปั้นจั่นเหนือศรีษะ มีลักษณะเป็นปั้นจั่นที่มีสะพานที่เคลื่อนที่ได้อยู่เหนือศีรษะบนโครงสร้างต่างๆ เช่น รางบนผนังหรือกำแพง และติดตั้งเครื่องชักรอก (Hoist) ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้ตามแนวสะพานของปั้นจั่น ปั้นจั่น หมายความว่า เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ และให้หมายความรวมถึงเครื่องจักรประเภทรอกที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งด้วย ผู้บังคับปั้นจั่น หมายความว่า ผู้ซึ่งมีหน้าที่บังคับการทำงานของปั้นจั่นให้ทำงานตามความต้องการ ปั้นจั่นแบบขาสูง มีลักษณะคล้ายกับปั้นจั่นแบบเหนือศีรษะ แต่มีสิ่งที่แตกต่าง คือ…

ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต (Concrete mixed design)

การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต ส่วนผสมของคอนกรีต คอนกรีต เป็นวัสดุผสมประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ ปูนซีเมนต์ วัสดุผสม (เช่น หิน ทราย หรือ กรวด) และ น้ำ โดยอาจจะมีสารเคมีเติมเพิ่มเข้าไปสำหรับคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ซึ่งน้ำและซีเมนต์จะทำปฏิกิริยาทางเคมีกันในลักษณะที่เรียกว่าการไฮเดรชั่น หลังจากที่ผสมและหลังจากแข็งตัวแล้ว 28 วัน ความแข็งแรงจะเริ่มคงที่…

ลักษณะของอาคาร ตามกฏกระทรวง

กฏกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (1) (7) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา…

กฏหมายอพาร์ทเม้นท์ หอพัก อาคารพักอาศัยรวม

กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 1.1 ขนาดของห้อง ของอาคารพักอาศัยรวมแต่ละห้องต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 20 ตร.ม.1.2 ระยะดิ่งจากพื้นถึงพื้นสำหรบอาคารพักอาศัยรวมต้องไม่น้อยกว่า 2.60 เมตรข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร2.1 สร้างอาคารได้สูงไม่เกิน 2 เท่าของระยะวัดจากด้านหน้าอาคารไปยังถนนฝั่งตรงข้าม2.2 กรณีถนนสาธารณะด้านหน้าที่ดินมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร จะต้องร่นแนวอาคารจากศูนย์กลางถนนสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร2.3…

บทกำหนดโทษเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร

บทกำหนดโทษ 1 ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคารโดยเจ้าของอาคารไม่ได้รับอนุญาตจากเทศบาล หรือผู้ใดก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ใน ใบอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ2 ผู้ใดได้รับคำสั่งจากเทศบาลฯ และฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว นอกจากต้องระวางโทษปรับตามข้อ…

กฎหมาย – ก่อนสร้างอพาร์ทเม้นท์

ข้อเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร ข้อ1. อาคารพักอาศัยรวม หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นทีอยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละ ครอบครัว ข้อ2. อาคารขนาดใหญ่ หมายถึง อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15.00 ม.ขึ้นไปและมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 1000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2000 ตารางเมตร…. โดยสรุปให้เข้าใจง่ายดังนี้…