กฏหมายเกี่ยวกับรั้วบ้าน

กฎหมายสร้างบ้าน ระยะร่นข้างบ้าน หลังบ้านและหน้าถนน ระยะร่น ก่อนการก่อสร้าง ระยะร่น หรือระยะเว้นห่างสิ่งสำคัญของการก่อสร้างอาคาร หรือบ้านที่พักอาศัย นอกจากความแข็งแรงของบ้าน และความปลอดภัยของตัวอาคารแล้ว สิ่งที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งสำหรับใช้ในการขอนุญาตก่อสร้าง คือ ระยะแนวร่น หรือระยะเว้นห่างของตัวอาคารกับพื้นที่เขตโดยรอบหรือข้างเคียง เช่น ถนนหน้าอาคาร บ้านใกล้เคียง – เพราะถ้าทำการเขียนแบบแปลนผิด หรือก่อสร้างผิดตั้งแต่ต้น…

เอกสารเพื่อขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร

สร้างบ้านใหม่ หรือต่อเติมบ้านต้องขออนุญาตหรือไม่ สร้างบ้านใหม่ หรือ ต่อเติม การต่อเติมที่เกี่ยวกับโครงสร้างเกินกว่า 5 ตารางเมตร ต้องมีการยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้น ๆ โดยหากพื้นที่ใช้สอยเกิน 150 ตารางเมตร ต้องมี สถาปนิก และวิศวกรรับรอง เพื่อดำเนินการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง เอกสารที่จะต้องยื่นมีอะไรบ้าง ดังนี้  1.เอกสารแสดงสิทธิของที่ดิน ส่วนใหญ่มักจะเป็นโฉนดที่ดิน…

ระยะ – แนวร่นของอาคาร

1. แนวร่นอาคารจาก ถนนหรือทางสาธารณะ กรณีที่ 1 อาคารพักอาศัย (สูงไม่เกิน 3 ชั้น สูงไม่เกิน10.00 เมตร พื้นที่รวมไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร หรืออาคารอยู่อาศัยรวม (สูงไม่เกิน 2 ชั้นสูงไม่เกิน 8.00 ม.…

การขออนุญาต (ก่อสร้าง-รื้อถอน-ต่อเติม-ดัดแปลง)

ขั้นตอนในการขออนุญาต 1. ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ,  ดัดแปลงอาคาร ,  รื้อถอนอาคาร  (แบบ  ข.1)2.เมื่อผู้ขออนุญาตได้รับอนุญาตแล้ว  ท่านจะต้องมายื่นขอรับใบอนุญาตดังต่อไปนี้2.1  ใบแจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง,ดัดแปลง,รื้อถอนอาคาร  ภายใน  45  วัน  นับแต่วันที่ขออนุญาต2.2  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร , ดัดแปลงอาคารรื้อถอนอาคาร  (แบบ  อ.1) …

ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนขออนุญาตก่อสร้างอาคาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ 1 ชุด สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ 1 ชุด แบบก่อสร้างแผนผังและรายการประกอบแบบ อย่างละ 5 ชุด สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด (หรือเอกสารสิทธิ์อื่น ๆ) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท…