คำนวณค่าคุณสมบัติวัสดุ

ความสัมพันธ์ของกำลังอัดของคอนกรีตก้อนตัวอย่างรูปทรงกระบอกและรูปทรงลูกบาศก์ (ค่ากําลังอัดรูปทรงกระบอก = 0.833 X ค่ากําลังอัดรูปทรงลูกบาศก์)  ลักษณะของตัวอย่างคอนกรีต ลักษณะตัวอย่างคอนกรีตที่นิยมนำมาใช้ในการทดสอบมี 2 ลักษณะ คือ ทรงกระบอก และทรงลูกบาศก์  1. ขนาดทรงกระบอก  15cm x 30 cm 2. ขนาดลูกบาสก์…

การทำรายการตัดเหล็ก (Bar Cut List)

การทำรายการตัดเหล็กBat Cut List Bar Cut List. Bar cut list หรือ Bar cut คือ รายการตัดเหล็ก  ในงานก่อสร้างโดยทั่วไปจำเป็นต้องมีการวางแผนการใช้วัสดุในการก่อสร้าง  ซึ่งการทำรายการตัดเหล็กก็มีส่วนหนึ่งของการทำงาน  โดยรายละเอียดจะประกอบด้วย ชนิด ขนาด จำนวน…

การวางแผนงานก่อสร้าง

การวางแผนงานก่อสร้าง Plan of Construction การทำแผนงานโครงการก่อสร้าง ศึกษาแบบรูปและรายการ แบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย  จัดลำดับของงานย่อย พิจารณาว่า มีงานใดทำก่อน งานใดทำทีหลัง และงานใดทำพร้อมกัน ประมาณเวลาการทำงาน การประมาณเวลาทำงานได้ใกล้เคียงความเป็นจริง การวางแผนงานแบบโครงข่าย วิธีหาเส้นทางวิกฤติ ( critical path method…

ปั่นจั่นหอสูง (Tower Crane)

Tower crane ปั้นจั่นเหนือศรีษะ มีลักษณะเป็นปั้นจั่นที่มีสะพานที่เคลื่อนที่ได้อยู่เหนือศีรษะบนโครงสร้างต่างๆ เช่น รางบนผนังหรือกำแพง และติดตั้งเครื่องชักรอก (Hoist) ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้ตามแนวสะพานของปั้นจั่น ปั้นจั่น หมายความว่า เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ และให้หมายความรวมถึงเครื่องจักรประเภทรอกที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งด้วย ผู้บังคับปั้นจั่น หมายความว่า ผู้ซึ่งมีหน้าที่บังคับการทำงานของปั้นจั่นให้ทำงานตามความต้องการ ปั้นจั่นแบบขาสูง มีลักษณะคล้ายกับปั้นจั่นแบบเหนือศีรษะ แต่มีสิ่งที่แตกต่าง คือ…

ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต (Concrete mixed design)

การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต ส่วนผสมของคอนกรีต คอนกรีต เป็นวัสดุผสมประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ ปูนซีเมนต์ วัสดุผสม (เช่น หิน ทราย หรือ กรวด) และ น้ำ โดยอาจจะมีสารเคมีเติมเพิ่มเข้าไปสำหรับคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ซึ่งน้ำและซีเมนต์จะทำปฏิกิริยาทางเคมีกันในลักษณะที่เรียกว่าการไฮเดรชั่น หลังจากที่ผสมและหลังจากแข็งตัวแล้ว 28 วัน ความแข็งแรงจะเริ่มคงที่…