การออกแบบและเตรียมแบบโครงสร้าง ( รายการคำนวณโครงสร้าง )

การออกแบบและเตรียมแบบโครงสร้าง ( รายการคำนวณโครงสร้าง )

 รายการคำนวณโครงสร้างเตรียมโดยวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง เป็นผลวิเคราะห์คำนวณโครงสร้างและรายละเอียดอื่น ๆ

การออกแบบเสาคอนกรีตเสริมเหล็กแบ่งออกจามาตรฐานของ วสท.

qqqการออกแบบเสาคอนกรีตเสริมเหล็กแบ่งออกจามาตรฐานของ วสท. เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต้านแผ่นดินไหว

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต้านแผ่นดินไหว

1_พฤติกรรมของโครงข้อแข็งคอนกรีตภายใต้แรงแผ่นดินไหวและแนวทางการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว 

Reinforced Concrete Design ประกอบการเรียน

วิชาออกแบบคอนกรีเสริมเหล็ก ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มงคล   จิรวัชรเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำหรับเป็นเอกสารประกอบการเรียนเพื่อการศึกษา บทความและเว็ปดีๆ ที่ทุกคนต้องเข้ามาอ่าน 

การออกแบบ อาคารคอนกรีตเสรมเหล็ก ในประเทศไทย

การออกแบบ อาคารคอนกรีตเสรมเหล็ก ในประเทศไทย

การออกแบบอาคาร คสล. ในประเทศไทยในยุคสมัยปจจุบนตั องเปนไปตามขอบัญญัติของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2522

คอนกรีตเสริมแรง (reinforced concrete หรือ ferro concrete)

คอนกรีตเสริมแรง (reinforced concrete หรือ ferro concrete) คือ คอนกรีตที่มีการเพิ่มสมรรถภาพการรับน้ำหนัก โดยการใช้วัสดุอื่น

คอนกรีต Topping

คอนกรีต Topping

คุณสมบัติ

คอนกรีตประเภทนี้ ถูกออกแบบส่วนผสมตามค่ากำลังอัดที่อายุ 28 วัน และ ค่าการยุบตัวสำหรับงานเทคอนกรีตทั่วไป

คอนกรีตงานก่อสร้างทั่วไป

คอนกรีตงานก่อสร้างทั่วไป

คุณสมบัติ

คอนกรีตประเภทนี้ ถูกออกแบบส่วนผสมตามค่ากำลังอัดที่อายุ 28 วัน และค่าการยุบตัวสำหรับงานเทคอนกรีตทั่วไป และงานเทคอนกรีตด้วยปั๊ม

คสล. ย่อมาจากอะไร หมายถึง

คสล. ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

คสล. ย่อมาจาก โครงสร้างเหล็ก
คสล. หมายถึง โครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) คำย่อภาษาไทยคือ “คสล.”

ข้อสังเกตเกี่ยวกับพื้นสำเร็จรูปที่ใช้และกรรมวิธีในการทำ

ข้อสังเกตเกี่ยวกับพื้นสำเร็จรูปที่ใช้และกรรมวิธีในการทำ

ข้อสังเกตเกี่ยวกับพื้นสำเร็จรูปที่ใช้ในที่นี้จะเน้นกล่าวถึงพื้นสำเร็จรูปแบบแผ่นท้องเรียบ เนื่องจาก เป็นชนิด ที่นิยมใช้ใน อาคารบ้านเรือนเป็นส่วนใหญ่

พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดใหญ่ๆตามลักษณะการผลิต และการใช้งาน ได้แก่