คสล. ย่อมาจากอะไร หมายถึง

หากเขียนว่า “ค.ส.ล.” จะหมายถึง “คอนกรีตเสริมเหล็ก” คำว่า “คสล.” เป็นศัพท์ที่ใช้ในวงการวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งหมายถึงโครงสร้างใด ๆ ก็ตามที่ประกอบจากเหล็กรูปพรรณที่มีภาคตัดกลวงหรือตัน ท่อที่มีค่าหน่วยแรงดึงคลากไม่เกิน 690 เมกาปาสกาล (7,036 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และจะต้องมีความหนาในทุกส่วนภาคตัดไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว)

ที่มา www.อักษรย่อ.com

ที่มาภาพ https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.bloggang.com%2Fviewblog.php%3Fid%3Drigidbuild%26date%3D06-11-2013%26group%3D1%26gblog%3D18&ei=btr9VNrDFIGNuASXqIJI&psig=AFQjCNH1Sy4q66waxkhe5zPSTekmrkfFuQ&ust=1426009018034035