การออกแบบ อาคารคอนกรีตเสรมเหล็ก ในประเทศไทย

และสัดสวนราชการทองถนทิ่ วไปก็ไดนําไปเปนกรอบใชทวประเทศ ั่ ขอบัญญัติดังกลาวกาหนดวิธิีการออกแบบลอตามวิธีของ American Concrete Institute (ACI) รวม 2 วิธีคือ คลิ๊กอ่านข้อมูลเพิ่ม

คลิ๊กอ่านข้อมูลเพิ่ม

 

 

ข้อมูลจาก http://www.elmer-int.com/knowledge/civilwork/building_metal.pdf

ภาพจาก http://insuriya.blogspot.com/2010_05_01_archive.html