ระบบระบายอากาศการระบายน้ำเสีย ระบบสุขาภิบาล ฝึกปฏิบัติต่อท่อประปา

ศึกษา และปฏิบัติหลักการอ่านแบบ การประกอบ ออกแบบ ติดตั้งสุขภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ และระบบท่อน้ำใช้ ท่อน้ำฝน ท่อน้ำร้อน ท่อไอน้ำ ท่อดับเพลิงท่อระบายอากาศ ระบบ

ระบายของเสียภายในและภายนอกอาคาร และวันนี้จะมีการสอนการปฏิบัติการต่อท่อประปาเบื้องต้น ส่วนเรื่องวิชาการสอนเรื่อง ท่อระบายอากาศ ระบบระบายของเสียภายในและภายนอก รวมทั้งการสุขาภิบาลอาคาร  รูป แบบการสอนคือ 1) ครูสเก๊ซแบบแปลนการต่อท่อประปาเบื้องต้นเป็นระยะ ๆ ตามขั้นตอนการเขียน โดยฉายภาพปรากฏบนจอภาพแล้วบอกให้นักศึกษาเขียนตามเพื่อให้เกิดทักษะในการ เขียนและการอ่านแบบ 2) ครูสอนการประมาณการวัสดุจากแบบที่กำหนด นักศึกษาคิดตามและเขียนตามครู 3) ครูยกตัวอย่างให้นักศึกษาทราบว่า ถ้าต้องการทราบว่าวัสดุที่ประมาณการออกมามีราคาเท่าใด ให้นำราคาของวัสดุแต่ละชิ้นมาคูณกับตัวเลขจำนวนของวัสดุ จากนั้นคิดราคาเป็นภาพรวม ได้บอกนักศึกษาให้ทราบว่า ถ้าคิดแบบผู้รับเหมาคิด ให้คิดดังนี้คือ คิดค่าวัสดุทั้งหมด  คิดค่า VAT   7 %   คิดค่าแรงงานประมาณ 25-30 % ของค่าวัสดุ  คิดกำไรประมาณ 10-15 % ของค่าวัสดุ  คิดค่าโสหุ้ยประมาณ 5-10 %  ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึง งานขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เป็นหลักในการประมาณราคาด้วยเสมอ  

 

http://www.oknation.net/blog/somchoke101/2013/07/23/entry-1