แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน

แบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ เป็นแบบทั่วไปของระบบประปาหมู่บ้านไม่ได้ใช้เป็นการเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานใดจะนำแบบมาตรฐานดังกล่าวไปใช้จะต้องเข้าใจลักษณะของงาน 

โดยจะต้องจัดทำแบบรายละเอียดเฉพาะแห่งเพิ่ม ตลอดจนปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการจัดสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ครบถ้วน

แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้านเล่มนี้ เป็นแบบแสดงรายละเอียดการก่อสร้างอาคารต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของระบบผลิตน้ำประปา การประสานท่อระหว่างอาคาร รวมทั้งการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบประปาที่อยู่ภายในบริเวณการประปาทั้งนั้น จึงไม่สามารถนำเฉพาะแบบมาตรฐานระบบประปาดังกล่าวไปใช้ในการจ้างเหมาก่อสร้างได้โดยสมบูรณ์เนื่องจากยังขาดแบบเฉพาะ

กรุณาอ่านทำความเข้าใจการใช้แบบมาตรฐานในส่วนของ เงื่อนไข ในหน้าแรกของแต่ละแบบมาตรฐาน ก่อนที่จะบันทึกและนำไปใช้

คลิ๊กดูข้อมูลเพิ่มเติม


ที่มา [ประปาไทย.คอม]