นำเสนอบทความวิชาการ

นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย


นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ระดับปริญญาตรี ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2   เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559  นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างนำโดย นายนราพนธ์  พื้นหัวสระ นายพงษ์ประภัทร ศรชัย และนายโสฬส  ภิรมย์กิจ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 2 ในบทความวิจัยเรื่อง การศึกษาการรับกำลังแรงอัดของมอร์ตาร์ปูนฉาบที่มีส่วนผสมของคอนกรีตเก่าบดละเอียดแทนที่ทราย โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งเพื่อให้นักศึกษาปริญญาตรีได้เผยแพร่งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยของนักศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ        ...

Read more...

ข้าร่วมการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง เข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557

เมื่อเร็วๆ นี้ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชีมา ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 “The 5th onferences and Research 2014” โดยทางโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้ส่งบทความในหัวข้อเรื่อง การศึกษาการรับกำลังของแผ่นเฟอร์โรซีเมนต์ที่มีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติ และเถ้าลอย ซึ่งเป็นผลงานของนายกิตติศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายวชิร สุนันเทพพิราลัย และนายรัฐพงษ์ กล่องพุดซา นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง โดยมีอาจารย์สถิตพงษ์ วงศ์สง่า อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง เป็นที่ปรึกษาผลงานวิจัยอ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/prg/2008843...

Read more...

Get Category Block PRO Version, take the link off.