ทำไมต้องทำวิจัย

ทำไมต้องทำวิจัย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา ผลประเสริฐ

 จากความหมายของการวิจัยที่ได้กล่าวถึงในฉบับที่แล้ว ในฉบับนี้จะกล่าวถึงประโยชน์ของงานวิจัย เพราะในปัจจุบันหลายหน่วยงานได้ให้ความสำคัญกับการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงาน เช่น “ จำนวนงานวิจัยที่ทำต่อจำนวนบุคคลากรในหน่วยงาน ” หรือกำหนดให้เป็นสมรรถนะที่จำเป็นของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เป็นต้น สาเหตุสำคัญของการกำหนดให้บุคลากรต้องมีการทำวิจัยนั้น เนื่องมาจากเห็นความสำคัญหรือประโยชน์ของการวิจัย นั่นเอง ซึ่งสามารถสรุปประโยชน์ของการทำวิจัยได้ ดังนี้

 1. เกิดวิทยาการใหม่ ๆ เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ

2. ใช้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและยุติธรรม

3. ช่วยให้เข้าใจและทำนายปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

4. ช่วยในด้านการกำหนดนโยบาย การวางแผนงาน และตัดสินปัญหา

5. ตอบคำถามที่ยังคลุมเครือให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น

6. ช่วยกระตุ้นความสนใจของนักวิชาการ

7. ทำให้ทราบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งนำมาใช้เป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนา

8. ช่วยให้มีเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา

9. ช่วยกระตุ้นบุคคลให้มีเหตุผล รู้จักคิด และค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ

10. ช่วยในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล หน่วยงานและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11. ทำให้การปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและมีเหตุผลดียิ่งขึ้น

 จะเห็นได้ว่าการทำวิจัยมีประโยชน์หลายประการ ทั้งนี้ ถ้าจะกล่าวถึงจุดมุ่งหมายทั่วไปของการวิจัยอย่างกว้าง ๆ แล้วอาจกล่าวได้ว่า ในการทำการวิจัยใด ๆ ก็ตาม ผู้ทำการวิจัยจะมีจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งใน 2 ประการนี้ คือ

 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็น อยากทราบเหตุผลและปรากฏการณ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงทำการวิจัยเพื่อค้นหาคำตอบ สิ่งใดที่พอรู้อยู่บ้างก็ทำให้รู้และเข้าใจดียิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มพูนวิทยาการให้กว้างขวางลึกซึ้ง

 2. เพื่อนำผลไปประยุกต์หรือใช้ให้เป็นประโยชน์ จุดมุ่งหมายของการวิจัยนี้เกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาที่จะต้องค้นคว้าหาความจริงเพื่อนำผลที่ได้จากการวิจัยไปแก้ปัญหา หรือประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป

 จุดมุ่งหมายของการวิจัยทั้ง 2 ประการนี้ มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ทั้งนี้เพราะจุดมุ่งหมายประการแรกมุ่งวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ทำให้ค้นพบกฎหรือทฤษฎี ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยในข้อ 2

ที่มา http://www.stou.ac.th/Schools/Shs/booklet/2_2552/Research.htm

 • อบรม - สัมนา
 • สาระ - ความรู้
 • งานราชการ

สถิติผู้เข้าชม

435084
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
741
1164
4152
386443
107993
81720
435084
Your IP: 54.224.247.42
Server Time: 2018-10-17 10:44:42

5 สมาชิกล่าสุด

 • akilahmascorro6
 • shondawhisler45
 • keeshagerste37
 • constancestoneh
 • dennyedi793685

ผู้เข้าชมขณะนี้

มี 74 ผู้มาเยือน และ 4 สมาชิก ออนไลน์

 • marilynnclunie
 • dulcieliu78448
 • orlandoburnes2

เข้าสู่ระบบ