บทนำคืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง

การเขียนบทนำ สำหรับในงานวิจัยนั้น จะเป็นบทที่ 1 ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญที่จะทำให้ผู้ทีอ่านงานวิจัยของเราที่ที่มาและความเป็นมาของงานวิจัยนั้นๆ ซึ่งจะประกอบด้วย 

1. ภูมิหลัง  หรือจะ เป็นความเป็นมา หรือความสำคัญของปัญหาก็ได้ 

2. ความมุ่งหมายของงานวิจัย (ถ้าให้เข้าใจง่ายก็คือวัตถุประสงค์ของการวิจัย) 

3. สมมติฐาน (คือสิ่งที่เราคิดไว้ อย่างมีเหตุผล ว่าทำอย่างนี้ จะมีผลออกมาเป็นอย่างไร จากที่เราได้ศึกษาปัญหามาแล้ว ก่อนที่เราจะลงมือทำ)

4. ความสำคัญของงานวิจัย 

5. ขอบเขตของงานวิจัย ( ขอบเขตเป็นส่ิงที่เราระบุ ว่าขีดจำกัดของงานวิจัยที่เราจะทำมี ข้อจำกัดอะไรบ้าง คือถ้ามีคำถามที่นอกเหนือจากงานวิจัยเราก็อาจจะขอเป็นคำแนะนำหรือ บอกไปว่าขอศึกษาเพิ่มเติมได้)

6. นิยามศัพท์เฉพาะ