Warning: Illegal string offset 'mime' in /home/lookding/domains/mahacivil.com/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/head.php on line 155

Warning: Illegal string offset 'mime' in /home/lookding/domains/mahacivil.com/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/head.php on line 157

Warning: Illegal string offset 'defer' in /home/lookding/domains/mahacivil.com/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/head.php on line 159

Warning: Illegal string offset 'async' in /home/lookding/domains/mahacivil.com/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/head.php on line 163
10 อันดับ สาขา-วิศวฯ รายได้ดีที่สุด 2014

10 อันดับ สาขา-วิศวฯ รายได้ดีที่สุด 2014

ในโลกก็มักจะพบว่าอาชีพในสายวิศวกรรมยังคงครองตำแหน่งอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลกเสมอ หลังจากที่ Life on campus ได้เสนอ 10 อันดับสายการแพทย์ที่รายได้ดีที่สุดในโลกประจำปี 2014 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็คงจะพลาดไม่ได้กับสาขายอดฮิตอย่างวิศวกรรมศาสตร์ โดยผลการสำรวจจากเว็บไซด์ชื่อดัง National Association of Colleges and Employers หรือ NAC ได้ทำการสำรวจและวิจัยรายได้ของวิศวฯ ในสาขาต่างๆ โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยของเงินเดือนเริ่มต้น จนได้เป็น 10 อันดับสาขาวิศวกรรมที่มีรายได้สูงสุดประจำปี 2014 ดังนี้
       
       อันดับ 10 : วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering)
       
       ค่าเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มต้น : $43,200 ต่อปี หรือประมาณ 1,417,825 บาท 

10 อันดับ สาขา-วิศวฯ รายได้ดีที่สุด 2014
        มาเริ่มกันที่อันดับ 10 “วิศวกรรมชีวการแพทย์” หรือเรียกอีกอย่างว่า “วิศวกรรมชีวเวช หรือ วิศวกรรมการแพทย์” เป็นสาขาวิชาที่นำเอาความรู้ทางด้าน “วิศวกรรมศาสตร์” และ“วิทยาศาสตร์การแพทย์” มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อออกแบบ สร้างหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้จริง รวมถึงการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีความซับซ้อน และต้องการขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพสูง ตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายของงานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้แก่ การสร้างอวัยวะเทียม การประมวลภาพจากเครื่อง TC Scan และอุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น
       
        สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นสาขาวิชาที่บูรณาการศาสตร์ต่างๆ ทั้ง วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ นาโน วัสดุ หรือแม้แต่ความรู้ทางวิศวกรรมโยธาก็มีประโยชน์ในสาขานี้ รวมถึงความรู้ในสาขาแพทยศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ชีวเคมี เภสัชศาสตร์ รังสีวิทยา เทคนิคการแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ เพื่อนำความรู้เหล่านี้มาใช้เพื่อพัฒนาสร้างเครื่องมือ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะ ถือเป็นอาชีพที่มีความสำคัญมาอาชีพหนึ่ง ที่สำคัญรายได้ดีจนติดอันดับท็อปเทนในปีนี้เลยทีเดียว
       
       อันดับ 9 : วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
       
       ค่าเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มต้น : $61,400 ต่อปี หรือประมาณ 2,015,150 บาท 

10 อันดับ สาขา-วิศวฯ รายได้ดีที่สุด 2014
        วิศวกรรมอุตสาหการ หรือที่นิยมเรียกว่า IE (Industrial Engineering) ศึกษาด้านการจัดการ การออกแบบอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต การบริหารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการควบคุมเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิตสมัยใหม่ ช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มกำไร และประสิทธิการในการทำงาน โดยใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมด้านต่างๆ มาบริหารโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ หลักการ วิธีการทางด้านการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ทางวิศวกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ที่จบการศึกษาในสาขานี้จะเรียกว่า “วิศวกรอุตสาหการ” เป็นผู้ที่ต้องคอยวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงการใช้งาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับคน วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในองค์กร รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นของวิศวฯ สาขานี้จะอยู่ที่ $61,400 ต่อปี หรือประมาณ 2,015,150 บาท 
       
       อันดับ 8 : วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) 
       
       ค่าเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มต้น : $62,100 ต่อปี หรือประมาณ 2,038,124 บาท 

10 อันดับ สาขา-วิศวฯ รายได้ดีที่สุด 2014
        "วิศวกรโยธา" คือบุคลที่วางแผน จัดระบบงานและควบคุมงานสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งต่างๆ ทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ตลอดจน การติดตั้งการใช้ และการบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบสุขาภิบาล ทำการตรวจตรา และทดสอบทำงานวิจัยและให้คำแนะนำทางเทคนิคต่างๆ งานในทางด้านวิศวกรรมโยธานี้ จะเน้นทางด้านการใช้วัสดุและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
       
        การศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธานั้นนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน รวมไปถึงรายได้ที่ยังคงดีต่อเนื่องสม่ำเสมอของวิศวกรรมสาขานี้ เงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ยต่อปีสูงถึง $62,100 ต่อปี หรือประมาณ 2,038,124 บาท แยกย่อยได้เป็นหลายสาขาอาชีพเช่น วิศวกรสำรวจ วิศวกรด้านโครงสร้าง  วิศวกรด้านควบคุมและออกแบบระบบจราจร และวิศวกรภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น
       
       อันดับ 7 : วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
       
       ค่าเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มต้น : $62,300 ต่อปี หรือประมาณ 2,044,688 บาท 

10 อันดับ สาขา-วิศวฯ รายได้ดีที่สุด 2014
        เป็นอีกหนึ่งสาขาวิศวกรรมที่มีสาขาย่อยที่กว้างมาก ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ "ไฟฟ้า และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า" ถึงแม้ว่าวิศวกรรมไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยสาขาย่อยมากมาย แต่ทุกสาขาจะมีความเกี่ยวพันร่วมกันคือในเรื่องของ “คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า" บางสาขาจะมีการใช้งานสมการของแมกซ์เวลล์โดยตรง ในการทำงานเกี่ยวกับคลื่นวิทยุ บางสาขาก็ทำงานเกี่ยวกับการผลิตและส่งถ่ายพลังงานไฟฟ้า บางสาขาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และจัดการกับสัญญาณไฟฟ้า ทั้งนี้จะรวมถึงแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎี การประยุกต์ใช้งาน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 
       
        ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐอเมริกาพบว่ามีวิศวกรไฟฟ้าและอิเลคโทรนิกส์ทำงานอยู่ในสหรัฐอเมริกา เป็นจำนวนมากทำงานในบริษัทผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ การสื่อสาร หรืออิเลคโทรนิกส์ ซึ่งอุตสาหกรรมทางด้านนี้กำลังเติบโต ทำให้เกิดความต้องการวิศวกรที่มีคุณสมบัติด้านนี้เป็นจำนวนมาก จนทำให้เงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ยของวิศวกรรมไฟฟ้ามีอัตราที่ค่อนข้างสูงจนติดอยู่ในอันดับที่ 7 คือ $62,300 ต่อปี หรือประมาณ 2,044,688 บาท
       
       อันดับ 6 : วิศวกรรมเทคโนโลยี (Engineering Technology)
       
       ค่าเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มต้น : $63,000 ต่อปี หรือประมาณ 2,067,662 บาท 

10 อันดับ สาขา-วิศวฯ รายได้ดีที่สุด 2014
        กลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างบูรณาการ ตลอดจนการบริหารจัดการ นั่นก็คือภาพรวมของ“วิศวกรรมเทคโนโลยี” และผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขานี้จึงมีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาในสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีจะใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทักษะวิศวกรรมในการออกแบบระบบ ติดตั้งและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ ต้องใช้ทฤษฎีความรู้ทั้งทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ในการทำงาน 
       
        โดยนักเทคโนโลยีวิศวกรรมส่วนใหญ่ จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต การประกันสินค้า และการบริหารจัดการ ซึ่งในปัจจุบันวิศวกรรมในสาขานี้มีความต้องการเป็นอย่างมากในทุกประเทศทั่วโลก ทำให้เงินเดือนเฉลี่ยนเริ่มต้นของนักวิศวกรรมเทคโนโลยีอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง ติดอยู่ในอันดับที่ 6 ประจำปี 2014 เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ $63,000 ต่อปี หรือประมาณ 2,067,662 บาท นั่นเอง
       
       อันดับ 5 : วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
       
       ค่าเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มต้น : $63,100 ต่อปี หรือประมาณ 2,070,944 บาท 

10 อันดับ สาขา-วิศวฯ รายได้ดีที่สุด 2014
        เรียกได้ว่าเป็นสาขาวิศวกรรมยอดฮิต เป็นงานวิศวกรรมที่กว้างที่สุด และเก่าแก่ที่สุดสาขาหนึ่ง เพราะนับตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 และช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม เป็นต้นมา เมื่อเริ่มมีการคิดค้นและพัฒนาเครื่องจักรไอน้ำ “วิศวกรรมเครื่องกล” ก็กลายเป็นสาขาวิชาที่มีความต้องการสูงมากและเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพวิศวฯ และจบการศึกษามาใหม่ๆ ด้วยเงินเดือนเริ่มต้นที่แสนจะยั่วยวนถึง $63,100 ต่อปี หรือประมาณ 2,070,944 บาท อีกด้วย
       
        วิศวกรรมเครื่องกล ศึกษาโดยการใช้ความรู้ด้าน ฟิสิกส์ เคมี มาประยุกต์ใช้กับงานด้านกลศาสตร์ การออกแบบเครื่องจักรกล ระบบไฮดรอลิกซ์ รากฐานหุ่นยนต์ พลศาสตร์การบิน การควบคุมการผลิตเครื่องจักรกล การออกแบบบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบและวิเคราะห์ยานยนต์ อากาศยาน ระบบทำความร้อนและความเย็น เรือ ระบบการผลิต จักรกลและอุปกรณ์อุตสาหกรรม หุ่นยนต์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น
       
       อันดับ 4 : วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)
       
       ค่าเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มต้น : $66,000 ต่อปี หรือประมาณ 2,166,122 บาท 

10 อันดับ สาขา-วิศวฯ รายได้ดีที่สุด 2014
        วิศวกรรมเคมี เป็นสาขาหนึ่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ วางแผน ควบคุม และพัฒนากระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมโดยใช้กระบวนการกายภาพ เคมี หรือชีวภาพ โดยเน้นไปที่เนื้อหาวิชาเคมีและฟิสิกส์ “วิศวกรเคมี” จะต้องศึกษาด้านการออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิตด้านอุตสาหกรรมเคมี รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านเคมี โดยจะต้องศึกษาทั้งด้านวิศวกรรมเครื่องกล และวิทยาศาสตร์เคมี มาประยุกต์เข้าด้วยกัน 
       
        ส่วนใหญ่เมื่อจบการศึกษาในสาขาวิศวกรรมเคมีแล้ว สามารถไปประกอบอาชีพเป็น วิศวกรเคมีตามโรงงานต่างๆ เช่น โรงงานน้ำมัน ปิโตรเคมี พลังงาน สิ่งแวดล้อม ยาและอาหาร วิศวกรควบคุมและวางแผนการผลิต วิศวกรออกแบบอุปกรณ์ และเครื่องมือด้านเคมีภัณฑ์ ในประเทศไทยมีการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมเคมีครั้งแรกที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ 
       
       อันดับ 3 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
       
       ค่าเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มต้น : $66,600 ต่อปี หรือประมาณ 2,185,814 บาท 

10 อันดับ สาขา-วิศวฯ รายได้ดีที่สุด 2014
        นักพัฒนาระบบ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย วิศวกรระบบ ผู้พัฒนาฮาร์ดแวร์ เป็นอีกหนึ่งสาขาวิศวกรรมที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก “วิศวกรรมคอมพิวเตอร์” เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างเครื่องหรือระบบคอมพิวเตอร์ และระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ ศึกษาทางด้าน ฮาร์ดแวร์ (Hardware), ซอฟต์แวร์ (Software), และการสื่อสาร (Network) จะเห็นได้ว่า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เรียนค่อนข้างครอบคลุมเนื้อหาของ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science), MIS(Management Information System)และอาจจะรวมถึงไฟฟ้าด้วย 
       
        ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในอเมริกาส่วนมาก เริ่มก่อตั้งขึ้นควบคู่กับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บางมหาวิทยาลัยเลือกที่จะผนวกสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์เข้ากับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรืออย่าง “สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์” เลือกที่จะรวมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเข้ากับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์แทน ค่าตอบแทนเริ่มต้นสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คือ $66,600 ต่อปี หรือประมาณ 2,185,814 บาท ถือว่าสูงพอๆ กับวิศวกรรมการบินและอวกาศเลยทีเดียวแพ้กันอยู่นิดเดียวเท่านั้นเอง
       
       อันดับ 2 : วิศวกรรมการบินและอวกาศ (Aerospace Engineering)
       
       ค่าเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มต้น : $67,000 ต่อปี หรือประมาณ 2,198,942 บาท 

10 อันดับ สาขา-วิศวฯ รายได้ดีที่สุด 2014
        อันดับสองที่ใครก็พอจะเดาได้ว่าเป็นสาขาวิศวฯ ที่มีรายได้ค่อนข้างสูงอีกหนึ่งสาขา นั่นก็คือ “วิศวกรการบินและอวกาศ” เป็นสาขาวิศวกรรมเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการวิจัย ออกแบบ และวิเคราะห์โครงสร้างรูปร่างทางพลศาสตร์เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการบิน รวมทั้งการวางแผนและควบคุมการสร้าง การทดสอบหรือการซ่อมบำรุง ทั้งการออกแบบเครื่องบิน, ขีปนาวุธ, ยานอวกาศ และดาวเทียม เป็นต้น 
       
       วิศวกรการบินและอวกาศ จะต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของสิ่งเหล่านี้ อาจชำนาญงานวิศวกรรมการบินด้านใดด้านหนึ่ง เช่น งานระบบขับเคลื่อน วัสดุและกรรมวิธี งานวางแผนและควบคุม งานระบบนักบินกลนำร่องอัตโนมัติ ซึ่งอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามสาขางานที่ปฏิบัติ โดยเฉพาะในต่างประเทศงานสร้างเครื่องบินไม่ว่าจะในสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปต้องถือว่าแข่งขันกันสูงมาก ทำให้แต่ละประเทศต้องการคนที่มีศักยภาพในการทำงานมากด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผู้ที่เรียนจบมาในสายวิศวกรรมการบินและอวกาศ จึงมีเงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นที่ค่อนข้างสูงมาก คือ $67,000 ต่อปี หรือประมาณ 2,198,942 บาท ครองอันดับ 2 ในปี 2014 นี้
       
       อันดับ 1 : วิศวกรรมปิโตรเลียม (Petroleum Engineering)
       
       ค่าเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มต้น : $95,300 ต่อปี หรือประมาณ 3,125,265 บาท 

10 อันดับ สาขา-วิศวฯ รายได้ดีที่สุด 2014
        อันดับหนึ่งในสายวิศวกรรมศาสตร์ที่ทำรายได้สูงสุด เป็นสาขาอาชีพที่น่าสนใจและกำลังมาแรงในขณะนี้ก็คือ “วิศวกรปิโตรเลียม” หรือจะเรียกว่า “วิศวกรน้ำมัน” ก็ได้ ผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับ การเจาะและการผลิต น้ำมันหรือก๊าชธรรมชาติขึ้นมาจากแหล่งกักเก็บใต้ผิวดิน เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงหากต้องเป็นการทำงานนอกชายฝั่ง หรือทำงานบนแท่นขุดเจาะ เมื่อความเสี่ยงสูงและกำลังเป็นที่ต้องการมากในโลก จึงทำให้ผลการสำรวจรายได้ในสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมประจำปี 2014 มีรายได้เฉลี่ยจากเงินเดือนเริ่มต้นสูงถึง $95,300 ต่อปี หรือประมาณ 3,125,265 บาท 
       
       อุตสาหกรรมปิโตรเลียมนับเป็นวงการหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนในระดับสูงแก่ผู้ทำงาน ไม่ว่าจะทำงานในภูมิภาคใดในโลก เนื่องจากปิโตรเลียมจะยังคงมีบทบาทในการเป็นทรัพยากรที่โลกต้องการอย่างมากและไม่มีที่สิ้นสุด “วิศวกรรมปิโตรเลียม” จึงเป็นสาขาอาชีพที่น่าสนใจแก่ผู้ที่มีความสามารถ ทั้งในเรื่องผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง และความมั่นคงในอาชีพการทำงานต่อไปในอนาคตอีกด้วย 

10 อันดับ สาขา-วิศวฯ รายได้ดีที่สุด 2014
        ที่มา : www.naceweb.org/s06182014/top-paid-engineering-majors.aspx
       ภาพประกอบจาก : Internet
       ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คอมเมนต์   

 
โกสิก
0 #1 โกสิก 2558-03-16 07:39
ผมเรียนวิศวกรรม โยธา เงินดีรายได้ดี สุดยอดๆๆ
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน อ.ต้าร์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า

มุมนักเขียน

Prev Next

16-03-2558 Hits:1229 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2557

ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2557

ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2557 (ใช้เดือนมิถุนายนและธันวาคม 2557) มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแ...

16-03-2558 Hits:1604 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

งานก่ออิฐมวลเบาทุกชนิด ทุกขนาด

งานก่ออิฐมวลเบาทุกชนิด ทุกขนาด

งานก่ออิฐมวลเบาทุกชนิด ทุกขนาด ปัญหาเรื่องผนังแตกร้าวอาจส่งผลต่อปัญหาอื่น ๆ ตามมาดังนี้ ความแข็ง...

10-03-2558 Hits:1217 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

การออกแบบและเตรียมแบบโครงสร้าง ( รายการค…

การออกแบบและเตรียมแบบโครงสร้าง ( รายการคำนวณโครงสร้าง )

การออกแบบและเตรียมแบบโครงสร้าง ( รายการคำนวณโครงสร้าง )  รายการคำนวณโครงสร้างเตรียมโดยวิศวกรผู้ออกแ...

10-03-2558 Hits:889 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต้านแ…

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต้านแผ่นดินไหว

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต้านแผ่นดินไหว 1_พฤติกรรมของโครงข้อแข็งคอนกรีตภายใต้แรงแผ่นดิน...

10-03-2558 Hits:1197 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

URETEK เทคโนโลยีการซ่อมแซมพื้นทรุด

URETEK เทคโนโลยีการซ่อมแซมพื้นทรุด

หากพื้นคอนกรีตของที่อยู่อาศัย โรงงาน อาคารพาณิชย์ สนามบิน คอสะพาน ลานอเนกประสงค์ ที่จอดรถ เครื่องจัก...

09-03-2558 Hits:687 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

แนวคิด กระบวนการในการออกแบบ

แนวคิด กระบวนการในการออกแบบ

ขั้นตอนการออกแบบบ้าน จากประสบการณ์จริง อ่านเพิ่มเติม การออกแบบและเตรียมแบบโครงสร้าง ( ข้อมูลที่...

08-03-2558 Hits:1126 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

พื้นสำเร็จรูปแบบกลวง HOLLOW CORE SLAB

พื้นสำเร็จรูปแบบกลวง HOLLOW CORE SLAB

พื้นสำเร็จรูปแบบกลวง HOLLOW CORE SLAB เป็นระบบแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแบบกลวงเสริมด้วยลวดอัดแรงผลิตจ...

08-03-2558 Hits:990 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต (Quality Contr…

การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต (Quality Control of Concrete)

การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต (Quality Control of Concrete) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึง ก...

08-03-2558 Hits:1212 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

วิธีการและขั้นตอนการวิเคราะห์โครงสร้างเพ…

วิธีการและขั้นตอนการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

วิธีการและขั้นตอนการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับวิศวกรมือใหม่ที่...

08-03-2558 Hits:1536 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

แบบหล่อคอนกรีต (Concrete Formwork)

แบบหล่อคอนกรีต (Concrete Formwork)

แบบหล่อคอนกรีต (Concrete Formwork) โดยทั่วไปการดำเนินงานสำหรับงานแบบหล่อจะปฏิบัติตามข้อกำหนดใน ACI 3...

08-03-2558 Hits:1095 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

การบ่มคอนกรีต (CONCRETE CURING)

การบ่มคอนกรีต (CONCRETE CURING)

การบ่มคอนกรีตเป็นการควบคุมและป้องกันมิให้น้ำในคอนกรีตระเหยออกจากคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วเร็วเกินไป เน...

08-03-2558 Hits:3170 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

เหล็กเสริมคอนกรีต และการจัดวางเหล็กเสริม…

เหล็กเสริมคอนกรีต และการจัดวางเหล็กเสริมคอนกรีต

เนื่องจากความต้านทานของคอนกรีตต่อแรงดึงมีเพียง 10% ของความต้านทานต่อแรงอัดเท่านั้น ลำพังคอนกรีตเองจึ...

08-03-2558 Hits:1357 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

ระยะคอนกรีตหุ้มผิวเหล็กหรือระยะหุ้มของคอ…

ระยะคอนกรีตหุ้มผิวเหล็กหรือระยะหุ้มของคอนกรีต (CONCRETE COVERING)

ระยะคอนกรีตหุ้มผิวเหล็กหรือระยะหุ้มของคอนกรีต (Concrete Covering) ก็คือระยะของคอนกรีตที่ทำหน้าที่ป้อ...

08-03-2558 Hits:858 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

ปัญหาในการก่อสร้าง ที่อาจส่งผลให้โครงสร้…

ปัญหาในการก่อสร้าง ที่อาจส่งผลให้โครงสร้างเกิดการวิบัติ

“การวิบัติ” ในที่นี้หมายถึง การชำรุดของอาคาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร ซึ่งมากจนไม่สามารถจะใช้งานต...

08-03-2558 Hits:947 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตโดยปริมาตร

การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตโดยปริมาตร

การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตโดยปริมาตร สำหรับงานก่อสร้างขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะกำหนดส่วนผสมของคอนกรีตโดย...

08-03-2558 Hits:893 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

การทำรายละเอียดเหล็กเสริมเพื่อป้องกัน Pr…

การทำรายละเอียดเหล็กเสริมเพื่อป้องกัน Progressive Collapse ในโครงสร้างพื้นไร้คา

โดย รศ. ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร บทความนี้ผมได้เคยเขีย...

08-03-2558 Hits:1238 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

วัสดุปอซโซลานสำหรับงานคอนกรีต (POZZOLAN)

วัสดุปอซโซลานสำหรับงานคอนกรีต (POZZOLAN)

การศึกษาวัสดุศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต (Concrete technology) ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็...

08-03-2558 Hits:1126 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

การทำเสาเข็มเจาะระบบแห้งโดยใช้สามขา (DRY…

การทำเสาเข็มเจาะระบบแห้งโดยใช้สามขา (DRY PROCESS BORED PILE)

ในการทำเสาเข็มเจาะชนิดนี้ ประกอบด้วยอุปกรณ์ค่อนข้างเล็กไม่ยุ่งยาก เคลื่อนย้ายสะดวก ไม่ต้องการบริเว...

08-03-2558 Hits:1384 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

10 อันดับ สาขา-วิศวฯ รายได้ดีที่สุด 2014

10 อันดับ สาขา-วิศวฯ รายได้ดีที่สุด 2014

{jcomments on} 'วิศวกรรมศาสตร์' สาขาอาชีพยอดฮิต ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษ...

17-02-2558 Hits:739 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

วิศวกรรมโยธา (อังกฤษ: civil engineering)…

วิศวกรรมโยธา (อังกฤษ: civil engineering)

วิศวกรรมโยธา (อังกฤษ: civil engineering) เป็นศาสตร์ของสาขาหนึ่งในทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครอบคลุมการ...