Warning: Illegal string offset 'mime' in /home/lookding/domains/mahacivil.com/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/head.php on line 155

Warning: Illegal string offset 'mime' in /home/lookding/domains/mahacivil.com/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/head.php on line 157

Warning: Illegal string offset 'defer' in /home/lookding/domains/mahacivil.com/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/head.php on line 159

Warning: Illegal string offset 'async' in /home/lookding/domains/mahacivil.com/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/head.php on line 163
การออกแบบและเตรียมแบบโครงสร้าง ( รายการคำนวณโครงสร้าง )

การออกแบบและเตรียมแบบโครงสร้าง ( รายการคำนวณโครงสร้าง )

ซึ่งจะต้องยื่นขออนุญาตควบคู่กับแบบชุดขออนุญาตก่อสร้าง (Permitted Drawings) นอกจากนั้นยังใช้อ้างอิงหรือตรวจสอบในกรณีจำเป็น เช่น คำนวณตรวจสอบระหว่างขั้นตอนก่อสร้าง ซ่อมแซม แก้ไข หรือก่อสร้างเพิ่มเติม รายการคำนวณที่ดีจะต้อง ครบถ้วน ถูกต้อง และตรวจสอบได้ แม้ได้ยื่นขออนุญาตไปแล้วหากมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือ เพิ่มเติมโครงสร้างก็จะต้องมีรายการคำนวณเพิ่มเติม ประกอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมนั้น รายการคำนวณประกอบด้วย รายละเอียดโดยลำดับ ดังนี้ 

1. ปก (Cover) สิ่งที่จะต้องแสดงบนปกรายการคำนวณควรประกอบด้วย

1.1 ชื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของโครงการ
1.2 ชื่อโครงการหรือ โครงสร้างที่ออกแบบ
1.3 สถานที่ตั้งโครงการ
1.4 หัวเรื่องของรายการคำนวณ เช่น" รายการคำนวณโครงสร้างอาคารที่จอดรถ ค.ส.ล. 5 ชั้น "" รายการคำนวณโครงสร้างโรงอาหาร ป้อมยาม รั้ว และอื่นๆ "" รายการคำนวณอาคารที่พักผู้โดยสาร แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 "
1.5 ชื่อ และที่อยู่ บริษัทผู้ออกแบบ เตรียม และเสนอรายการคำนวณ
1.6 วัน เดือน ปี ที่เตรียม หรือ ส่งรายการคำนวณ

2. บทสรุปย่อ (Summary or executive summary)
          บทสรุปย่อไม่ค่อยปรากฏในรายการคำนวณทั่วไปนัก เนื่องจากผู้ออกแบบส่วนใหญ่อาจไม่เห็นความสำคัญ แต่หากมีได้จะเป็นประโยชน์มาก เพราะผู้อื่นที่นอกเหนือจากผู้ออกแบบ จะสามารถทราบ และเข้าใจเนื้อหาของรายการคำนวณเล่มนั้นอย่างรวบรัดในเวลาจำกัด บทสรุปย่อควรประกอบด้วย ชื่อโครงการ สถานที่ตั้ง ลักษณะของโครงสร้าง กลสมบัติของวัสดุ พารามิเตอร์ที่ใช้ออกแบบ สมมุติฐาน และ มาตรฐานออกแบบ และ สิ่งอ้างอิงอื่นๆ เช่น ผลเจาะสำรวจและผลวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ แบบก่อสร้างชุดขออนุญาตที่ต้องอ่านควบคู่กับรายการคำนวณ

3. ข้อมูลทั่วไปที่ใช้คำนวณออกแบบ (General data) ข้อมูลทั่วไปที่ใช้ออกแบบมีดังนี้

3.1 หน่วยน้ำหนักหรือแรงที่กระทำต่อโครงสร้าง ปกติจะใช้ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 ซึ่งออกตาม ความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเรื่องอาคารจอดรถ พ.ศ. 2521 หรือการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 หรือ อื่น ๆ แล้วแต่กรณี โดยหน่วยน้ำหนักที่ระบุในกฎหมายที่กล่าวประกอบด้วย น้ำหนักบรรทุกจรต่อหน่วยพื้นที่ (กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร) ของอาคารและสภาวะใช้งานต่าง ๆ แรงลม ตัวคูณแรง (Load factors) น้ำหนักปลอดภัยของดินและเสาเข็ม เป็นต้น

 

3.2 หน่วยน้ำหนักของวัสดุอื่นซึ่งไม่ปรากฏตามระบุในข้อ (3.1)ได้แก่หน่วยน้ำหนักคงที่ของวัสดุก่อสร้างเช่น กำแพง หรือ วัสดุก่อ ผนัง ฝ้าเพดาน กระเบื้องปูพื้นกระเบื้องมุงหลังคา วัสดุตกแต่งพื้นผิว หรือ หน่วยน้ำหนักจรที่ใช้เฉพาะกรณีเช่น น้ำหนักอุปกรณ์ เครื่องจักร สินค้า ยานพาหนะ ผู้ออกแบบควรระบุหน่วยน้ำหนักดังกล่าวและแหล่งที่มาได้แก่มาตรฐานออกแบบ เอกสารตำรา คู่มือหรือข้อมูลจำเพาะของวัสดุซึ่งแจ้งโดยผู้ผลิต ในกรณีที่ผู้ออกแบบทราบน้ำหนักเช่น "เครื่องจักรหนัก 8 ตัน" ผู้ออกแบบควรต้องแสดงขนาดมิติของเครื่องจักรดังกล่าว และ การถ่ายน้ำหนักรวมดังกล่าวลงสู่โครงสร้าง

3.3 ผู้ออกแบบควรระบุมาตรฐานออกแบบที่ใช้ หรืออ้างอิงให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ หรืออ้างอิงภายหลัง หากไม่มีเหตุผล หรือ ความจำเป็นอื่นใด ควรใช้มาตรฐานเดียวสำหรับการออกแบบนั้น ๆ หรือใช้มาตรฐานที่เหมือนกันสำหรับโครงสร้าง หรือ โครงการเดียวกัน ที่มีหลาย ๆ อาคาร หรือผู้ออกแบบหลายคน ตัวอย่างมาตรฐานออกแบบที่นิยมใช้มีดังนี้

3.3.1 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วิธีหน่วยแรงใช้งาน) พิมพ์แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2534
3.3.2 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วิธีกำลัง) พิมพ์แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2534
3.3.3 American Concrete Institute (ACI 318-99)
3.3.4 American Association of State Highways and Transport Official (AASHTO 1997)
3.3.5 British Standard (BS 5400; BS 8110)

3.4 ผู้ออกแบบต้องระบุกลสมบัติของวัสดุ และพารามิเตอร์ พร้อมๆ กับระบุ ชนิดชั้นคุณภาพ และมาตรฐานอ้างอิงของวัสดุนั้นเสมอ เช่น

อ่านข้อมูลเพิ่มที่ http://www.thaiengineering.com

 


ที่มาข้อมูล http://www.thaiengineering.com/home

ที่มาภาพ http://www.velamall.com/classifieds/view.php?id=230671

 

 

 

 

 

 

 

ข้ออมูลจาก เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยสถาพร โภคา ตุลาคม พ.ศ. 2543

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน อ.ต้าร์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า

มุมนักเขียน

Prev Next

16-03-2558 Hits:1229 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2557

ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2557

ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2557 (ใช้เดือนมิถุนายนและธันวาคม 2557) มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแ...

16-03-2558 Hits:1604 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

งานก่ออิฐมวลเบาทุกชนิด ทุกขนาด

งานก่ออิฐมวลเบาทุกชนิด ทุกขนาด

งานก่ออิฐมวลเบาทุกชนิด ทุกขนาด ปัญหาเรื่องผนังแตกร้าวอาจส่งผลต่อปัญหาอื่น ๆ ตามมาดังนี้ ความแข็ง...

10-03-2558 Hits:1218 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

การออกแบบและเตรียมแบบโครงสร้าง ( รายการค…

การออกแบบและเตรียมแบบโครงสร้าง ( รายการคำนวณโครงสร้าง )

การออกแบบและเตรียมแบบโครงสร้าง ( รายการคำนวณโครงสร้าง )  รายการคำนวณโครงสร้างเตรียมโดยวิศวกรผู้ออกแ...

10-03-2558 Hits:889 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต้านแ…

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต้านแผ่นดินไหว

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต้านแผ่นดินไหว 1_พฤติกรรมของโครงข้อแข็งคอนกรีตภายใต้แรงแผ่นดิน...

10-03-2558 Hits:1197 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

URETEK เทคโนโลยีการซ่อมแซมพื้นทรุด

URETEK เทคโนโลยีการซ่อมแซมพื้นทรุด

หากพื้นคอนกรีตของที่อยู่อาศัย โรงงาน อาคารพาณิชย์ สนามบิน คอสะพาน ลานอเนกประสงค์ ที่จอดรถ เครื่องจัก...

09-03-2558 Hits:687 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

แนวคิด กระบวนการในการออกแบบ

แนวคิด กระบวนการในการออกแบบ

ขั้นตอนการออกแบบบ้าน จากประสบการณ์จริง อ่านเพิ่มเติม การออกแบบและเตรียมแบบโครงสร้าง ( ข้อมูลที่...

08-03-2558 Hits:1126 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

พื้นสำเร็จรูปแบบกลวง HOLLOW CORE SLAB

พื้นสำเร็จรูปแบบกลวง HOLLOW CORE SLAB

พื้นสำเร็จรูปแบบกลวง HOLLOW CORE SLAB เป็นระบบแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแบบกลวงเสริมด้วยลวดอัดแรงผลิตจ...

08-03-2558 Hits:990 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต (Quality Contr…

การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต (Quality Control of Concrete)

การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต (Quality Control of Concrete) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึง ก...

08-03-2558 Hits:1212 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

วิธีการและขั้นตอนการวิเคราะห์โครงสร้างเพ…

วิธีการและขั้นตอนการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

วิธีการและขั้นตอนการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับวิศวกรมือใหม่ที่...

08-03-2558 Hits:1536 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

แบบหล่อคอนกรีต (Concrete Formwork)

แบบหล่อคอนกรีต (Concrete Formwork)

แบบหล่อคอนกรีต (Concrete Formwork) โดยทั่วไปการดำเนินงานสำหรับงานแบบหล่อจะปฏิบัติตามข้อกำหนดใน ACI 3...

08-03-2558 Hits:1096 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

การบ่มคอนกรีต (CONCRETE CURING)

การบ่มคอนกรีต (CONCRETE CURING)

การบ่มคอนกรีตเป็นการควบคุมและป้องกันมิให้น้ำในคอนกรีตระเหยออกจากคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วเร็วเกินไป เน...

08-03-2558 Hits:3171 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

เหล็กเสริมคอนกรีต และการจัดวางเหล็กเสริม…

เหล็กเสริมคอนกรีต และการจัดวางเหล็กเสริมคอนกรีต

เนื่องจากความต้านทานของคอนกรีตต่อแรงดึงมีเพียง 10% ของความต้านทานต่อแรงอัดเท่านั้น ลำพังคอนกรีตเองจึ...

08-03-2558 Hits:1357 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

ระยะคอนกรีตหุ้มผิวเหล็กหรือระยะหุ้มของคอ…

ระยะคอนกรีตหุ้มผิวเหล็กหรือระยะหุ้มของคอนกรีต (CONCRETE COVERING)

ระยะคอนกรีตหุ้มผิวเหล็กหรือระยะหุ้มของคอนกรีต (Concrete Covering) ก็คือระยะของคอนกรีตที่ทำหน้าที่ป้อ...

08-03-2558 Hits:859 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

ปัญหาในการก่อสร้าง ที่อาจส่งผลให้โครงสร้…

ปัญหาในการก่อสร้าง ที่อาจส่งผลให้โครงสร้างเกิดการวิบัติ

“การวิบัติ” ในที่นี้หมายถึง การชำรุดของอาคาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร ซึ่งมากจนไม่สามารถจะใช้งานต...

08-03-2558 Hits:948 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตโดยปริมาตร

การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตโดยปริมาตร

การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตโดยปริมาตร สำหรับงานก่อสร้างขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะกำหนดส่วนผสมของคอนกรีตโดย...

08-03-2558 Hits:894 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

การทำรายละเอียดเหล็กเสริมเพื่อป้องกัน Pr…

การทำรายละเอียดเหล็กเสริมเพื่อป้องกัน Progressive Collapse ในโครงสร้างพื้นไร้คา

โดย รศ. ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร บทความนี้ผมได้เคยเขีย...

08-03-2558 Hits:1239 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

วัสดุปอซโซลานสำหรับงานคอนกรีต (POZZOLAN)

วัสดุปอซโซลานสำหรับงานคอนกรีต (POZZOLAN)

การศึกษาวัสดุศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต (Concrete technology) ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็...

08-03-2558 Hits:1126 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

การทำเสาเข็มเจาะระบบแห้งโดยใช้สามขา (DRY…

การทำเสาเข็มเจาะระบบแห้งโดยใช้สามขา (DRY PROCESS BORED PILE)

ในการทำเสาเข็มเจาะชนิดนี้ ประกอบด้วยอุปกรณ์ค่อนข้างเล็กไม่ยุ่งยาก เคลื่อนย้ายสะดวก ไม่ต้องการบริเว...

08-03-2558 Hits:1384 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

10 อันดับ สาขา-วิศวฯ รายได้ดีที่สุด 2014

10 อันดับ สาขา-วิศวฯ รายได้ดีที่สุด 2014

{jcomments on} 'วิศวกรรมศาสตร์' สาขาอาชีพยอดฮิต ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษ...

17-02-2558 Hits:739 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

วิศวกรรมโยธา (อังกฤษ: civil engineering)…

วิศวกรรมโยธา (อังกฤษ: civil engineering)

วิศวกรรมโยธา (อังกฤษ: civil engineering) เป็นศาสตร์ของสาขาหนึ่งในทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครอบคลุมการ...