โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (WSD

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (WSD

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 ปัจจุบันการออกแบบอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมีความจำเป็นมากสำหรับ วิศวกร ผู้ช่วยวิศวกร หรือบุคลากรด้านงานก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อความแข็งแรง ปลอดภัย ประหยัด คงทน แต่ในปัจุบัน การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความแม่นยำ และถูกต้องรวดเร็ว ดังนั้นหัวข้ออบรมในครั้งนี้ จึงได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบโครงสร้างอาคาร ไม่เกิน 2 ชั้น มาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ 

 

 

 

 กำหนดการ

 

กำหนดการเนื้อหาการอบรมหมายเหตุ
เวลา 8.30-8.50 น.

ลงทะเบียน

 
เวลา 9:00-9:15 น.

กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์การจัดสัมมนา

 

 
เวลา 9:15-9:30 น.

 

 
เวลา 9:30-9:50 น.

 

 
เวลา 9:50-10:20 น. (30 นาที)

 

 
เวลา 10:20-10:40 น.

 

 
เวลา 10:40-12:00 น.

 

 
เวลา 12:00-13:00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 
เวลา 13:00-13:40 น. (40 นาที)

 

 
เวลา 13:40-14:20 น. (40 นาที)

 

 
เวลา 14:20-14:40 น.

 

 
เวลา 14:40-15:20 น. (40 นาที)

 

 
เวลา 15:20-15.30 น.