ปั่นจั่นหอสูง (Tower Crane)

Tower crane

ปั้นจั่นเหนือศรีษะ

มีลักษณะเป็นปั้นจั่นที่มีสะพานที่เคลื่อนที่ได้อยู่เหนือศีรษะบนโครงสร้างต่างๆ เช่น รางบนผนังหรือกำแพง และติดตั้งเครื่องชักรอก (Hoist) ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้ตามแนวสะพานของปั้นจั่น

ปั้นจั่น

หมายความว่า เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ และให้หมายความรวมถึงเครื่องจักรประเภทรอกที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งด้วย

ผู้บังคับปั้นจั่น

หมายความว่า ผู้ซึ่งมีหน้าที่บังคับการทำงานของปั้นจั่นให้ทำงานตามความต้องการ

ปั้นจั่นแบบขาสูง

มีลักษณะคล้ายกับปั้นจั่นแบบเหนือศีรษะ แต่มีสิ่งที่แตกต่าง คือ สะพายนของปั้นจั่นแบบนี้จะวางอยู่บนโครงสร้างค้ำยันหรือขาของปั้นจั่นเอง โดยขาของปั้นจั่นนี้จะวางอยู่บนรางบนพื้น จึงทำให้ปั้นจั่นนี้สามารถเคลื่อนที่ได้ตามแนวราง

ลวดสลิง

หมายความว่า เชือกที่ทำด้วยเส้นลวดหลายเส้นที่ตีเกลียวหรือพันกันรอบแกนชั้นเดียวหรือหลายชั้น

ปั้นจั่น (Cranes of Derricks) หมายถึง เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ยกสิ่งของหรือวัสดุขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ ปั้นจั่นจัดเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ในพื้นที่จำกัด (Limited Area Equipment) กล่าวคือ เป็นเครื่องจักอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ในพื้นที่จำกัด ด้วยข้อจำกัดของโครงสร้างและการติดตั้งทำให้สามารถเคลื่อนย้ายวัสดุไปในแนวทางเดินของปั้นจั่นเท่านั้น

TYPE OF TOWER CRANE
สามารถแบ่งปั้นจั่นได้โดยใช้การเคลื่อนที่เป็นเกณฑ์ได้ 2 ประเภทหลักๆ คือ

หมายถึง ปั้นจั่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์การควบคุมและเครื่องต้นกำลังอยู่ในตัว ซึ่งติดตั้งอยู่บนหอสูง ขาตั้ง หรือบนล้อเลื่อน การใช้งานจะถูกจำกัดตามระยะที่ขาตั้งหรือล้อเลื่อนจะเคลื่อนที่ไปได้ หรือแขนของปั้นจั่นที่ติดบนหอสูงจะยาวไปถึง ปั้นจั่นแบบอยู่กับที่มีการนำมาใช้มากในโรงงานอุตสาหกรรม ท่าเรือ และการก่อสร้างตึกสูง

หมายถึง ปั้นจั่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุม และเครื่องต้นกำลังติดตั้งอยู่บนยานที่ขับเคลื่อนในตัวเอง หรือกล่าวได้ว่าติดตั้งอยู่บนยานพาหนะต่างๆ เช่น รถบรรทุก หรือรถตีนตะขาบ เป็นต้น ปั้นจั่นแบบนี้จึงสามารถเคลื่อนที่ไปทำงานในบริเวณต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *