อาคารสูง (Building)

อาคารสูง
high building

อาคารสูง หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้โดยมีความสูงตั้งแต่ 23.00 เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

อาคารขนาดใหญ่ คือ

อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่ว หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

แข็งแรง ปลอดภัย

สวยงาม ประหยัด

ถูกหลักวิศวกรรม

(Framed Structure)

โครงสร้างระบบโครงข้อแข็งสามารถเป็นได้ทั้งคอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงสร้างเหล็ก ซึ่งจะทำให้สามารถสร้างอาคารได้ถึงประมาณ
50 เมตร โครงสร้างนั้นประกอบด้วย เสาและคานที่มีขนาดทัดเทียมกัน โดยที่เสาและคานหลักจะยึดกันอย่างแข็งแรงโครงทรัสส์ หรือโครงยึดทะแยง เป็นโครงสร้างที่เสริมเข้ามาเพื่อรับแรงด้านข้างโดยเฉพาะ 

EN2.2

ระบบโครงถักหรือโครงยึดทะแยง

 โครงทรัสส์ หรือโครงยึดทะแยง เป็นโครงสร้างที่เสริมเข้ามาเพื่อรับแรงด้านข้างโดยเฉพาะ ซึ่งเหมาะสำหรับอาคารที่มีขนาด เสา-คาน (โครงข้อแข็ง) และผนังลิฟต์-บันได(ผนังรับแรงเฉือน) ไม่เพียงพอ

การวิเคราะห์ -คำนวณออกแบบ

อาคารสูง เป็นอาคารที่ต้องทำการวิเคราะห์และคำนณให้ถูกต้องและให้เกิดความแข็งแรง เนื่องจากเป็นอาคารที่รับแรงกระทำ หรือน้ำหนักบรรทุกสูงมาก อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงแรงแผ่นดินไหว แรงลมและปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย หากโครงสร้างที่มีความซับซ้อนจำเป็นอาจจะต้องใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ออกแบบ เพื่อความถูกกต้องและปลอดภัย

ข้อคำนึงถึง

  • ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับ 33 (2535)
  • ร่นแนวผนังอาคารให้ห่างจากเขตที่ดินคนอื่นหรือห่างจากที่ดินสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
  • ด้านหนึ่งด้านใดของที่ดิน ต้องยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร 
  • ถ้าคอนโดอยู่ใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ การก่อสร้างอาคารต้องมีระยะร่นระหว่างอาคารกับแหล่งน้ำต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 12 เมตร  เป็นต้น

แต่หากคอนโดใดฝ่าฝืนทำผิดกฎหมาย ในเรื่องระยะร่น ถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จะให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง เปลี่ยนแปลงให้ถูกกฎในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ถ้ากระทำผิดฝ่าฝืน ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้เจ้าของอาคารรื้อถอน ในเวลาที่กำหนด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *