ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต (Concrete mixed design)

ส่วนผสมของคอนกรีต

คอนกรีต เป็นวัสดุผสมประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ ปูนซีเมนต์ วัสดุผสม (เช่น หิน ทราย หรือ กรวด) และ น้ำ โดยอาจจะมีสารเคมีเติมเพิ่มเข้าไปสำหรับคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ซึ่งน้ำและซีเมนต์จะทำปฏิกิริยาทางเคมีกันในลักษณะที่เรียกว่าการไฮเดรชั่น หลังจากที่ผสมและหลังจากแข็งตัวแล้ว 28 วัน ความแข็งแรงจะเริ่มคงที่

การผสมคอนกรีต

การผสมโดยน้ำหนัก คือ การชั่งน้ำหนัก โดยจะได้สัดส่วนผสมของคอนกรีตที่แน่นอนและสม่ำเสมอ เหมาะกับงานก่อสร้างใหญ่ ๆ ที่ต้องการกำลังอัดของคอนกรีตสูง

การผสมคอนกรีตโดยปริมาตร คือการตวงจะได้ส่วนผสมของคอนกรีตที่แน่อนอนและสม่ำเสมอพอสมควรเหมาะกับงานก่อสร้างทั่วไปที่ ไม่ต้องการ กำลังอัด ของคอนกรีต  สูงน้ำ การตวงส่วนผสมควรตวงด้วยถังมาตรฐาน ไม่ควรตวงด้วยปุ้งกี๋เพราะได้ส่วนผสมและกำลังอัด ของคอนกรีตไม่แน่นอน ถังมาตรฐานที่แนะนำให้ใช้นี้เป็นถังทำด้วยไม้หรือพลาสติก มีขนาดพอดีกับปูนซีเมนต์ 1 ถุง (50 กิโลกรัม)คือการตวงจะได้ส่วนผสมของคอนกรีตที่แน่อนอนและสม่ำเสมอพอสมควรเหมาะกับงานก่อสร้างทั่วไปที่ ไม่ต้องการ กำลังอัด ของคอนกรีต  สูงน้ำ การตวงส่วนผสมควรตวงด้วยถังมาตรฐาน ไม่ควรตวงด้วยปุ้งกี๋เพราะได้ส่วนผสมและกำลังอัด ของคอนกรีตไม่แน่นอน ถังมาตรฐานที่แนะนำให้ใช้นี้เป็นถังทำด้วยไม้หรือพลาสติก มีขนาดพอดีกับปูนซีเมนต์ 1 ถุง (50 กิโลกรัม)

ขั้นตอนและวิธีการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต

         การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตเป็นสิ่งสำคัญต่อความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากเป็นปันจัยเบื้องต้นของการก่อสร้าง เพื่อที่จะให้คุณสมบัติของโครงสร้างมีความแข็งแรง และมีความปลอดภัย ดังนั้นจึงควรออกแบบให้ถูกต้อง และถูกตามหลักวิศวกรรมฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *